• O'Neills Kilkenny County Short, White
O'Neills Kilkenny County Short, White